Årsmötet

Årsmötet

posted in: Månadsmöten | 0

Kallelse och dagordning till Årsmötet för Umeå Fotoklubb 2019.

Datum för årsmötet är den 22 januari 2019.

Kl 19.00 i lokalen på Norra Ålidhemskolan, Humaniststråket 7.

Motioner till Årsmötet ska ha inkommit till den 14 januari.

De kan skickas till birydfjall@gmail.com

Dagordning på Årsmötet

 1.  Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av person att justera protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande vilka kan vara med att rösta (=medlemsavgift betald kan betalas på plats).
 7. Årsmötets har utlysts på rätt sätt
 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 9. Förslag på verksamhetsplan
 10. Fastställande av budget och medlemsavgifter för 2020.
 11. Revisionsberättelse
 12. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 13. Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag
 14. Val av ordförande
 15. Val av ledamöter
 16. Val av suppleanter
 17. Val av revisor
 18. val av valberedning
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Du är väldigt varmt välkommen.

Britt-Inger Rydfjäll

Fotograf: Eva Liedgren
Follow Bert Grahn:

Latest posts from