Stadgar för Umeå Fotoklubb

§1
Umeå Fotoklubbs ändamål är att höja intresset för fotografi och öka kunskaperna inom fotgrafins område. Detta vill klubben göra genom föredrag, bildvisningar, tävlingar, utställningar och andra arrangemang i stor som liten skala till medlemmarnas nytta och nöje. Klubben ska vara en öppen träffpunkt för medlemmarna och andra fotointresserade i Umeå.

§2
Umeå Fotoklubb ar ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi

§3
Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse bestående av ordförande och fyra ledamöter samt två styrelsesuppleanter. Mandattiden är två år för ledamöterna och suppleanterna. Ordföranden väljs årligen. Udda år väljs två ledamöter och en suppleant. Jämna år väljs två ledamöter och en suppleant.
Styrelsen utser sekreterare, kassör, tävlingsledare och webbmaster inom sig.
Dessutom har klubben en revisor samt en revisorsuppleant.

§4
Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§5
Klubben har ordinarie månadsmöten under tiden 1 september – 31 maj. Extra medlemsmöte utlyses av styrelsen när den finner skäl därtill eller när 1/3 av klubbens medlemmar begär detta skriftligen hos styrelsen med uppgift om ändamålet med mötet. Program för månadsmötet görs av styrelsen och sänds till medlemmarna minst åtta dagar före månadsmötet.

§6
Det ordinarie månadsmötet i januari är likaså klubbens årsmöte. På mötet skall följande ärenden förekomma.

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två protokoll justerare
 • Godkännande av kallelsen till årsmötet
 • Godkännande av dagordningen
 • Verksamhetsberättelsen för år ….
 • Verksamhetsplan för år …..
 • Bokslut för år ……
 • Revisorns berättelse
 • Fastställande av budget och årsavgifter för år …….
 • Val av ordförande för år …..
 • Val av två styrelseledamöter och en suppleant (jämna år)
 • Val av två styrelseledamöter och en suppleant (udda år)
 • Val av revisor
 • Val av revisorsuppleant
 • Val av valberedning (tre personer varav en är sammankallande)
 • Behandling av inkomna motioner från klubbens medlemmar och av styrelsen väckta förslag.
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§7
Inkomna motioner från klubbens medlemmar skall lämnas skriftligen till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet för att kunna behandlas på årsmötet. Innebörden av motionen skall meddelas klubbens medlemmar i kallelsen till årsmötet.

§8
Beslut fattas med enkel majoritet om icke annat anges i dessa stadgar. Varje medlem har en röst. Val sker genom öppen omröstning om icke annat yrkas. Vid lika röstetal sker lottning. I andra ärenden än val gäller vid lika antal röster den mening som ordföranden företräder. På klubbens årsmöte och andra sammankomster följs i övrigt vanlig föreningspraxis.

§9
Årsavgiften betalas snarast efter årsmötet. Ny medlem betalar hel årsavgift vid inträdet i klubben. Om medlem kommer in på hösten betalas halv avgift. Finns det medlemmar av samma familj i klubben betalar en person hel årsavgift och resterande halv avgift. Ungdomar (upp till 20 år) och studerande betalar halv avgift.

§10
Det åligger sekreteraren att vid styrelsens sammanträden föra protokoll, att ombesörja alla avgående skrivelser, föra medlemsförteckning, tillhandahålla revisorn styrelsens protokoll samt ansvara för klubbens arkiv och samlingar.

§11
Kassören mottar och bokför klubbens inkomster, förvaltar dess medel, tillhandahåller räkenskaperna för revisorn samt avlämnar tre veckor före årsmötet de avslutande räkenskaperna till styrelsen. Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§12
Revisorn granskar klubbens räkenskaper jämte de vid sammanträdena förda protokollen samt till- eller avstyrker ansvarsfrihet på de skäl som anges i revisionsberättelsen. Denna skall två veckor före årsmötet lämnas till styrelsen och av denna föreläggas klubben på årsmötet.

§13
Den som motarbetar klubbens intresse kan uteslutas ur klubben av styrelsen om minst fem av dess ledamöter är ense om detta. Beslut om uteslutning skall delges den uteslutne genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlem som inte är nöjd med styrelsens beslut om uteslutning har rätt att genom skrivelse till styrelsen inom två veckor efter delgivning av beslutet påkalla att frågan blir behandlad på ett extra medlemsmöte inom fyra veckor efter mottagandet av skrivelsen.

§14
Förslag till ändring av dessa stadgar lämnas skriftligen till styrelsen minst 21 dagar före utlyst årsmöte. Förslaget läggs sedan fram för klubbmedlemmarna vid det ordinarie årsmötet. Ändring av dessa stadgar skall för att vara giltigt antas med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna vid två på varandra årsmöten med minst tre månaders mellanrum.

§15
Beslut om klubbens upphörande skall, för att vara giltigt fattas på två av varandra följande årsmöten. Varav ett är klubbens ordinarie årsmöte. Vart av ett av de två besluten skall fattas med 2/3 majoritet. De medel och inventarier som tillhör klubben vid upphörandet får under inga förhållanden delas mellan klubbens medlemmar utan skall överlämnas till en eller flera lokala sammanslutningar eller institutioner som arbetar för fotografins främjande. Förslag till mottagare skall lämnas av Riksförbundet Svensk Fotografi

Umeå 2016-11-04