Stadgar för Umeå Fotoklubb

1 Namn

Föreningens namn är Umeå Fotoklubb.

2 Ändamål

Föreningens ändamål är att utveckla och främja den fotografiska konsten, samt genom fotografisk bild söka bevara kulturen i kommunen, liksom att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid åt föreningens medlemmar i alla åldrar.

3 Förbundstillhörighet

Föreningen är ansluten till Riksförbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), samt till Norra Norrlands Distriktet Foto (NND).

4 Säte

Föreningen skall ha sitt säte i Umeå kommun.

5 Föreningens angelägenheter

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 4 st ordinarie styrelseledamöter, samt 2 st styrelsesuppleanter.

6 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer.

7 Medlemskap

Den som delar föreningens målsättning, samt är beredd att följa dess stadgar, äger rätt att bli medlem i föreningen.

Den som varit medlem och aktivt stöttat föreningens arbete i minst 15 år, eller på annat sätt gagnat föreningen, kan efter förslag från styrelsen, av årsmötet utses till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från att erlägga medlemsavgift.

8 Årsmöte och träffar

 • Föreningens ordförande, eller av denne utsedd person, inleder årsmötet och tillser att ordförande och sekreterare, samt justeringsmän, tillika rösträknare, utses av mötet.
 • Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före mötet.
 • Föreningen träffas i regel 1 gång i månaden under tiden augusti t.o.m. maj, dock minst 8 gånger årligen.

9 Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av föreningens medlemmar påkallar detta.

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett dess kallande. Finner revisorerna vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall revisorerna uppmana styrelsen att så göra. Har styrelsen inte inom 14 dagar följt revisorernas uppmaning äger revisorerna rätt att själva kalla till extra årsmöte.

10 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmötet som skall hållas före februari månads utgång, skall följande obligatoriska ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av presidium samt 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet. Justeringsmännen fungerar som rösträknare vid behov.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fastställande av balansräkning.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut om fördelning av eventuella arvoden, ersättningar samt resefördelning för innevarande verksamhetsår.
 9. Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret.
 10. Styrelsens förslag för verksamhetsåret.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsår ………
 12. Val av ordförande för en tid av ett år.
 13. Val av ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.
  (Fyllnadsval om ett år kan förrättas då styrelsemedlem avgått eller av andra skäl lämnat styrelsen under innevarande år och ett års mandattid kvarstår)
 14. Val av styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
 15. Val av revisor för en tid av ett år.
 16. Val av revisorsuppleant för en tid av ett år.
 17. Val av ordförande och ledamöter i valberedning för förberedande av samtliga val vid nästa årsmöte. Årsmötet föreslår och väljer valberedning.
 18. Val av delegat, jämte ersättare, till Riksfotostämman samt Norra Norrlands distriktets årsmöte för en tid av ett år.
 19. Övriga val som årsmötet beslutar.
 20. Officiella skrivelser och rapporter.
 21. Mötets avslutande.

11 Motioner

Motion skall vara skriftlig och styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan årsmöte.
Styrelsen upplyser om motionsrätten i samband med kallelse till träff i december.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet (bifogas kallelsen). Endast medlemmar som erlagt medlemsavgift för året har motionsrätt.

12 Styrelsen

 • Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och kassör, kommittéer och utskott. Protokoll justeras av ordföranden.
 • Kallelse till styrelsemöte skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka före styrelsemötet. (Samt för kännedom tillställas revisor och valberedning)
 • Utöver kallelsen skall föredragningslista jämte nödiga handlingar biläggas.
 • Styrelsen sammanträder minst 8 gånger årligen eller när så erfordras.Styrelsen är beslutsmässig då hälften av styrelsens ledamöter ar närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
 • Vid styrelsemöte äger, efter särskild kallelse av styrelsen, revisor, medlem eller annan sakkunnig närvara med yttrande- och förslagsrätt.
 • Styrelsen skall närvara vid årsmöte.

13 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är 1/1 – 31/12. Senast den 14:e januari skall föreningens räkenskaper, protokoll jämte övriga handlingar som anses erforderliga för revisionen, överlämnas till revisorerna för granskning.

14 Föreningsbeslut

För föreningsbeslut erfordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. Den som erlagt gällande medlemsavgift äger rätt att delta med en (1) röst. Vid personval skall sluten omröstning ske om någon så begär.

15 Medlemsavgift

Medlemsavgift skall erläggas senast 4 månader efter årsmötet för upprätthållande av medlemskap och uttages på sätt styrelsen finner lämpligt. Ungdomar upp till och med 25 år, studerande och familjemedlemmar erhåller medlemskap med nedsatt avgift enligt årsmötesbeslut.  Nya medlemmar erlägger avgiften vid inträdet. Vid inträde efter den 30:e juni erlägges reducerad medlemsavgift enligt årsmötesbeslut. Medlem som ej i rätt tid erlagt medlemsavgift skall av styrelsen uteslutas, om ej särskilda skäl föreligger.

16 Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar erfordras beslut härom vid två på varandra följande möten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Förflyter mindre tid än nittio ( 90 ) dagar mellan besluten krävs 2/3 majoritet vid det sist hållna mötet.

17 Föreningens upplösning

Skulle fråga om föreningens upplösning uppstå skall föreningens medlemmar meddelas. Beslut om upplösning skall fattas vid två på varandra följande möten, varvid erfordras en majoritet av minst 2/3 av de avgivna rösterna. Vid beslut om föreningens upplösning skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter överskott skall detta tillfalla sammanslutning eller organisation som verkar för fotografins utveckling inom Umeå kommun. Beslut om tillgångarnas fördelning skall fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösning.

Stadgar antagna vid föreningens årsmöte 2021-02-16.